Skip to content Skip to footer

Ideał i formacja

Ideał i Formacja

„IDEAŁEM życia konsekrowanego jest upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie. Cała formacja powinna zmierzać przede wszystkim do osiągniecia tego celu”.

 św. Jan Paweł II, Vita consecrata, 65

Podstawowym celem formacji w Zgromadzeniu Sióstr Loretanek jest stopniowe przyswojenie sobie uczuć i myśli Chrystusa ku Ojcu, najwierniejsze naśladowanie Mistrza i upodobnienie się do Niego.

Niepowtarzalny rys duchowości Zgromadzenia, a więc i jego formacji, nadaje osoba i charyzmat Założyciela, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Ten wierny syn Kościoła za cel własnego działania, jak i Zgromadzenia, które założył, wyznaczył odpowiadanie na najpilniejsze potrzeby Kościoła. Sam dawał przykład poprzez niezwykle gorliwe i pionierskie zaangażowanie w życie ludzi ubogich materialnie i duchowo, oraz poprzez efektywną próbę stworzenia prasy katolickiej, która wobec ogromnego zalewu prasy bezbożnej, była kiedyś i jest obecnie naglącą potrzebą Kościoła.

Sentire cum Ecclesia” – czuć z Kościołem to dziedzictwo, które zostawił swym duchowy córkom bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Znajduje ono wyraz w formacji do apostolstwa w Zgromadzeniu.

Kolejnym charakterystycznym rysem formacji sióstr loretanek jest duchowość benedyktyńska z uwagi na przyjęcie Reguły św. Benedykta. A przebywanie i współtworzenie wspólnoty zakonnej staje się ważnym narzędziem formacyjnym. Benedyktyńskie „módl się i pracuj” podejmowane we wspólnocie zakonnej staje się ważnym narzędziem formacyjnym. Realizuje się to przez zwykłą codzienność sióstr, gdzie wszystko znajduje swe źródło i ostatecznie dąży do Liturgii, praca jest przeplatana gromadzeniem się wspólnoty na Oficjum. Realizujemy w ten sposób hasło Zgromadzenia: „Ut in omnibus glorificetur Deus – aby we wszystkim Bóg był uwielbiony.

STOPNIE FORMACJI

Zgromadzenie w duchu podjętego ideału formuje siostry przez kolejne etapy.

  • Poczynając od formacji wstępnej (kandydatura, postulat),
  • poprzez dwuroczny nowicjat (będący głównym okresem formacji duchowej),
  • następnie pięcioletni okres junioratu, czyli profesji czasowej składanej na rok i odnawianej przez kolejne pięć lat.
  • Ostatni etap to formacja permanentna, trwająca do śmierci osoby konsekrowanej, gdyż przez całe życie podejmuje wysiłek współpracy z łaską, która tworzy w nas nowego człowieka.

Formacja zakonna zmierza do rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego osoby, rozwoju jej życia modlitwy, życia zanurzonego w Liturgii, życia we wspólnocie. Dzięki temu do owocnego podejmowania pracy apostolskiej.

Cały ten wysiłek musi być przeniknięty duchem wiary i ożywiany mocną więzią z Osobą Jezusa Chrystusa, co ma prowadzić do świadomego oddania swego życia – poznawszy jego ograniczenia – na służbę Kościołowi w tej konkretnej rodzinie zakonnej.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]