Skip to content Skip to footer

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej 24 lutego

Zgromadzenie Sióstr Loretanek realizuje charyzmat przekazany przez swego założyciela – bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Siostry troszczą się o własne uświęcenie oraz przekazują Ewangelię poprzez słowo drukowane, żywe słowo i niesioną pomoc materialną i duchową ludziom potrzebującym, a szczególnie osobom starszym i dzieciom. Otwierają się na aktualne potrzeby Kościoła.

Religijne książki i czasopisma wychodzą z loretańskiej drukarni w Warszawie, w Pessano pod Mediolanem, a także w Baia Mare w Rumunii i w Bracławiu na Ukrainie. Wydawnictwa w Polsce i we Włoszech mają własne studio nagrań, co pozwala na wizualny i dźwiękowy przekaz prawd Bożych.

Siostry loretanki prowadzą katechezę w szkołach i przedszkolach. Podejmują edukację dzieci zaniedbanych i niosą im pomoc materialną, prowadząc między innymi Dom Ojca Ignacego w Warszawie. Służą osobom starszym w domach spokojnej starości zarówno w Loretto koło Wyszkowa, jak i w Bergamo we Włoszech, a także odwiedzają chorych w domach. Siostry spotkać można przy pracy w zakrystii, kancelarii czy różnych posługach domowych.

Z duchowości

Siostry loretanki swoją duchowość kształtują w oparciu o Ewangelię, Regułę św. Benedykta, własne Konstytucje, oraz pisma bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Założyciel przekazał swoim duchowym córkom umiłowanie Eucharystii oraz szczególną cześć do Matki Bożej. Odpowiadając na zawołanie św. Benedykta: “Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” siostry łączą radosne poświęcenie Bogu z upodabnianiem się do Chrystusa i Jego Matki oraz ofiarną służbą Kościołowi i człowiekowi.

Codzienność wypełniają kontemplacją i pracą. Podczas Eucharystii składają każdego dnia w łączności z Ofiarą Syna Bożego ofiarę z własnego życia i adorują Najświętszy Sakrament, wyrażając w ten sposób Panu Jezusowi swoją miłość i wdzięczność. W imieniu całego Kościoła wielbią Boga Ojca Monastyczną Liturgią Godzin. Czytając i rozważając Pismo Święte, siostry spotykają się z Bogiem żywym, poświęcają czas na codzienne rozmyślanie i modlitwę różańcową. Wpatrzone w Maryję jako Matkę Słowa Bożego i swoją Mistrzynię, szerzą Jej kult oraz uczą się od Niej ewangelicznych postaw.

Matka Boża Loretańska jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef – Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, św. Benedykt z Nursji i św. Scholastyka.

Z Konstytucji Zgromadzenia (Art. 6)

Zgodnie z wolą Ojca Założyciela siostry własną świętością ukazują ludziom tajemnice Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki, podejmując następujące zadania:

  • apostolstwo poprzez słowo drukowane i inne środki społecznego przekazu;

  • nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży;
  • niesienie pomocy duchowej i materialnej ludziom potrzebującym;
  • współpracę z duszpasterstwem Kościoła lokalnego.

Z Ustaw Zgromadzenia (Art. 5)

Siostry loretanki starają się:

  • życiem swoim ukazywać Jezusa Chrystusa;
  • rozpowszechniać dobre książki i prasę katolicką;
  • wykorzystywać wszelkie środki społecznego przekazu i formy dialogu ze współczesnym człowiekiem, by nauczyć go żyć Ewangelią;
  • otaczać modlitwą osoby zaangażowane w przekazywanie informacji za pośrednictwem mass mediów;
  • kształtować postawy moralne dzieci i młodzieży;
  • spieszyć z pomocą duchową i materialną ludziom potrzebującym, zwłaszcza ubogim, chorym i starcom.
UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]