Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Konkurs


KONKURS
na sporządzenie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza kościoła Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. WyszkowaCel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza kościoła, w oparciu o którą będzie mógł być wykonany projekt wnętrza kościoła.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza w nowo budowanym kościele Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej k. Wyszkowa.

W ramach konkursu, do zadań Uczestników będzie należało na podstawie udostępnionych materiałów:
• opracowanie projektu koncepcji aranżacji wnętrza kościoła, obejmującego: kruchtę, wnętrze kościoła, kaplice boczne,  główną nawę, prezbiterium, balkony, chór oraz zakrystię;
• opracowanie koncepcji wyposażenia – w tym ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, miejsc do siedzenia, konfesjonałów itp.

Forma i odbiorcy konkursu:
Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, skierowany głównie do projektantów, absolwentów kierunku architektura oraz studentów.

Nagrody:
Nagroda główna – 2.500 zł
Wyróżnienie – 500 zł

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 1 sierpnia  2016.
Pobieranie materiałów - do 6 sierpnia 2016.
Termin przesyłania prac konkursowych – do 15 września 2016.
Ogłoszenie wyników konkursu – 30 września 2016.

Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

Informacje o konkursie i pytania proszę kierować na adres e-mail:

s.zuzanna@loretanki.pl


REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1.Organizatorem Konkursu jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej przy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t.).

1.3.Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

1.4.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyn, w tym do przedłużenia, odwołania lub unieważnienia Konkursu.

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające wykształcenie zgodne z przedmiotem Konkursu, bądź będące w trakcie studiów kierunkowych, lub osoby prawne, zatrudniające osoby spełniające te wymagania.

2.2. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia prac zespołowych, z których każda osoba spełnia warunki określone w punkcie 2.1 przy jednoczesnym złożeniu stosownych oświadczeń, o których mowa w dalszej części regulaminu.

3. TERMINY

3.1. Ogłoszenie Konkursu – 1 sierpnia 2016

3.2. Termin składania Formularzy Zgłoszeniowych – do 6 sierpnia 2016

3.3. Termin przesyłania Projektów Konkursowych – do 15 września 2016

3.4. Ogłoszenie wyników Konkursu – 30 września 2016.

4. PRZEDMIOT KONKURSU

4.1. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie Projektu koncepcji aranżacji wnętrza nowobudowanego kościoła –Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej  w Loretto k. Wyszkowa w oparciu o udostępnione plany i wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

4.2. Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie dwa Projekty Konkursowe.

      4.3. Projekt Konkursowy musi zawierać:  aranżację wnętrza,

kolorystykę form architektonicznych wbudowanych i wolnostojących, dostosowany do założeń koncepcji architektonicznej (zaproponowanej technologii prac oraz charakteru i przeznaczenia budynku) wraz z wizualizacją z dostosowaniem do przepisów liturgicznych

a) szkice w formacie PDF, przedstawiający główne założenia koncepcji aranżacji wraz z umeblowaniem– nie więcej niż 5 rysunków/plansz.

b) szkice w formacie PDF, przedstawiające zasadnicze elementy wyposażenia, takie jak posadzki ich kolor, rodzaj kamienia, prezbiterium,tabernakulum usytuowane centralnie,  ołtarz, ścianę ołtarzową, boczne ołtarze, kaplice boczne, ściany,  ławki, konfesjonały i ich usytuowanie,  kropielnice, sufit, wyposażenie zakrystii, oświetlenie, droga krzyżowa, chór, okna, chrzcielnica, łącznie nie więcej niż 5 rysunków/plansz

c) wizualizacje w formacie JPG lub PNG: minimum 5 ujęć prezentujących koncepcje aranżacji.

4.4. Autorowi/autorom wybranego projektu Zgromadzenie  będzie mogło zlecić przygotowanie dokumentacji wykonawczej (w tym rysunków mebli) oraz zestawienia ilościowego zaproponowanych materiałów, mebli oraz artykułów dekoracyjnych.

Przyznanie nagrody głównej i wyróżnienia nie stanowią zobowiązania Zgromadzenia do realizacji projektu.

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. Wygląd realizowanego obecnie projektu inspirowany jest architekturą włoską kościół Św. Franciszka i Św. Klary w Asyżu. Projektowany kościół wykonany  został w technologii żelbetowej z kamienną elewacją.

5.2. Obecnie trwa budowa kościoła, planowane zakończenie budowy

(bez wyposażenia wnętrz) – I półrocze 2017.

5.3. W projekcie należy uwzględnić religijny charakter obiektu, jako sanktuarium maryjnego związanego z kultem loretańskim. Przedmiotem kultu loretańskiego jest Święty Dom, którego relikwia znajduje się we włoskim Loreto, a także figura Matki Bożej Loretańskiej. Wierne kopie obu przedmiotów kultu znajduje się w wielu miejscach na świecie. Sanktuarium w Loretto posiada jedynie figurę Matki Bożej Loretańskiej. Planowane jest , aby ta figura znajdująca się obecnie w Sanktuarium była przeniesiona do ołtarza głównego nowobudowanego kościoła.

5.4. Ponadto w Sanktuarium odbiera cześć Założyciel miejsca, bł. ks. Ignacy Kłopotowski.

5.5. Projekty bocznych kaplic i ołtarzy powinny uwzględniać krzyż, św. Józefa, Św. Antoniego, Św. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, sługę Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Miłosierdzie Boże- Jezu ufam Tobie.

5.4. Rozmiar, kształt oraz lokalizacja okien, drzwi i elementów konstrukcyjnych -nie mogą ulec zmianie.

5.5. Projekt musi być realny i możliwy do wykonania.

6. PRZEBIEG KONKURSU I KRYTERIA OCENY

6.1. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia drogą mailową na adres: loretanki_domgen@op.pl

6.2 Warunkiem przyjęcia Projektu do oceny jest terminowe przesłanie kompletnego Projektu Konkursowego na adres mailowy: loretanki_domgen@op.pl terminie do dnia 15 września 2016 r. , bądź, w tym samym terminie, dostarczenie kompletnego Projektu Konkursowego na nośniku cyfrowym do siedziby Organizatora.

6.3. Głównymi kryteriami oceny Projektu Konkursowego są: zgodność opracowanej koncepcji z przedmiotem konkursu i regulaminem, walory estetyczne i użytkowe, funkcjonalność oraz atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań oraz koszt realizacji projektu.

6.4. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników indywidualnie lub drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail. oraz publikując nazwisko/nazwiska bądź nazwę firmy autorów nagrodzonych Projektów na stronie: www.loretanki.pl

7. NAGRODY

7.1. Organizator ustanawia nagrody: Nagrodę główną: 2.500 zł oraz

Wyróżnienie: 500 zł.

7.2.  Nagrody określone są w kwotach brutto i zawierają właściwe podatki, wobec czego mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wszelkie opłaty i zobowiązania podatkowe pokrywa odbierający nagrodę.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub ich nie przyznania jeśli w ocenie Organizatora złożone prace nie spełnią kryteriów oceny Projektów w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

7.5. Organizator zastrzega możliwość zawarcia umowy na opracowanie projektu aranżacji wnętrza kościoła z osobą/osobami innymi niż te, których koncepcje konkursowe zostały nagrodzone.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Złożenie podpisanego Formularza Zgłoszenia oraz przekazanie Projektu do udziału w konkursie równoznaczne jest z oświadczeniem, że Projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Projekt zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

8.2. Z chwilą wydania nagrody głównej lub wyróżnienia, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Projektów Konkursowych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.).

8.3. Wyłącznym warunkiem wypłaty nagrody jest przeniesienie majątkowych praw

autorskich do nadesłanego Projektu na Organizatora Konkursu oraz przekazanie mu pików zawierających Projekt Konkursowy w oryginale.

8.4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu, w tym także z tytułu korzystania z Projektów w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu zezwolenia na wykonanie zależnych prac autorskich następuje w ramach nagrody pieniężnej uzyskanej w wyniku Konkursu. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykorzystanie Projektu konkursowego na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz z tytułu zależnych praw autorskich.

8.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych Projektów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć, a w szczególności do publikacji w prasie, Internecie lub prezentacji w innych mediach. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich Projektów w celach promocyjnych i informacyjnych konkursu. Publikowane do tego celu Projekty będą opatrzone informacją o autorze.

8.6. Prawa autorskie do Projektów, które nie uzyskają nagród lub wyróżnień w Konkursie, pozostają przy ich autorach.

8.7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
9.2. Informacje o Konkursie udzielane są za pomocą poczty elektronicznej s.zuzanna@loretanki.pl lub pod nr tel.: 604 065 343.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy wypełnić, podpisać i zeskanowany przesłać na adres: loretanki_domgen@op.pl zaś oryginał dołączyć do Projektu Konkursowego.

1.Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie na projekt wnętrz kościoła Sanktuarium Matki Bożej w Loretto

2.Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.

3.Niniejszym oświadczam, że jeśli złożę Projekt, to będzie on mojego autorstwa/współautorstwa i w stosunku do Projektu będę mi przysługiwały nieograniczone prawa autorskie. Jednocześnie oświadczam, że Projekt konkursowy będzie  pracą całkowicie oryginalną, autorską i nigdy wcześniej nie publikowaną.

4. Nazwa Pracowni/Imię i nazwisko Uczestnika:


_____________________________________________________________________

5.Adres do korespondencji:


_____________________________________________________________________

6.Pracownia projektowa/Uczelnia, kierunek i rok studiów:


_____________________________________________________________________

7.E-mail:

_____________________________________________________________________

8.Telefon:

_____________________________________________________________________

 

9.Data i podpis:

______________________________________

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK